Pravidelné kontroly spalinových cest

Aby komín plnil správně svou funkci, je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění. Lhůty pro čištění komínů upravuje nařízení vlády č. 91/2010 následovně:

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezóní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně dle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  • Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  • Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
  • Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
  • Jsou-li do komínů v rekreačních domcích a chatách zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW a nejsou-li užívány celoročně, pak je třeba provést čištění a kontrolu nejméně 1 x ročně.
  • Provádění pravidelných revizí a kontrol spalinových cest (tzv. provozních revizí) – termíny provádění revizí si sleduje revizní technik bez nutnosti hlídání termínů objednatelem.