TECHNICKÁ DATA

Palivo plyn, olej, d&#345evo (v některých zemích pelety, obilí)
Provozní teplota spalin 250°C (u d&#345eva 450°C)
Odolnost proti chladu -50 °C
Tloušťka stěny 2-2,5 mm
Průměr 60 – 900 mm (volitelný v tomto rozmezí)
Délka (volitelná) 3 – 81 m (rozměry doposud instalovaných vložek)
Odolnost proti korozi velmi dobrá na kyseliny pH 1-7
dobrá na zásady pH 7 - max. 12
Měrná hmotnost 1,5 g/cm3
Pevnost v tahu 100-150 N/mm2
Tepelná vodivost 0,4 W/m K
Koeficient tepelné roztažnosti 2,4 x 10-5 m/m K
Úhel úhybu 30° max.
Odolnost vůči plameni p&#345i 1000°C 10 perc
Klasifikace EU (EN-14471) T250 P1 W3 R1 050 E
T250 teploty vstupních spalin (Švédsko, Slovensko, Rumunsko: T450, Maďarsko:T200);
P1 tlaková t&#345ída: hodnoty mě&#345ené po vystavení tepelnému zatížení až 200 Pa;
W3 odolnost vůči působení koroze: odolný vůči kondensátu plynu, oleje a tuhého paliva;
R1 tepelný odpor: reciproční hodnota tepelné vodivosti související s tloušťkou stěny;
0 odolnost vůči vyho&#345ení sazí: není odolný;
50 vzdálenost od ho&#345lavých materiálů: je povolená min. vzdálenost 50 mm mezi stěnou
komínové vložky a stěnou ho&#345lavého p&#345edmětu;
E vhodný k instalaci jako vnit&#345ní odvod spalin, může být samonosný.